Aplinkos tvarkymas E50-57844/20(3.2.6E-UK2)
2020-09-04 09:21:50
Išnagrinėta Žirmūnų g. 23, Vilnius 09102

Laba diena,
Norėčiau sužinoti, kas Vilniuje projektuoja vaikų žaidimo aikšteles ir požeminius konteinerius.Kai stovėjo konteineriai, tai jie buvo statomi toliau nuo namų prie gatvės, ir mūsų aplinkinių namų Žirmūnų gatvės 4,18,22,24, namų konteineriai buvo pastatyti prie Žirmūnų gatvės ir buvo gerai. Požeminius konteinerius kažkodėl pastatė prie parkelio, ir čia pat daro vaikų žaidimo aikštelę. Viskas būtų kaip ir gerai, bet niekas nepagalvojo, kad yra žmonių kurie nesugeba įmesti šiukšlių į konteinerį, o meta šalia, ir visada atsiras tokių kurie naktį atneš ir savo senus baldus. O nuo konteinerių visada sklinda nemalonus kvapas, ir kaip vaikučiams žaisti reikės tokiomis sąlygomis?Dar klausimas?Prie namų yra gėlynai, kur dėti žalias atliekas?

Atsakingas padalinys

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius

Atsakymas 2020-09-11 00:00:00
Atsakydami į Jūsų 2020-09-04 paklausimą (registravimo data 2020-09-04, registravimo Nr. E50-57844/20(3.2.6E-UK2)) pažymime, kad pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 dalį savivaldybės yra atsakingos už komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimą, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimą, sąvartynų įrengimą ir eksploatavimą. Siekiant atliekų turėtojams sudaryti/gerinti sąlygas komunalines atliekas rūšiuoti, tvarkyti pagal teisės aktų reikalavimus, plečiant ir tobulinant komunalinių atliekų surinkimo infrastruktūrą, vykdomas projektas, kurio metu Vilniaus mieste per 2018-2020 metus planuojama įrengti 759, požeminių ar pusiau požeminių konteinerių, aikšteles. Šiose aikštelėse įrengiami mišrių komunalinių atliekų konteineriai, bei konteineriai plastikui, popieriui, stiklo, maisto atliekoms. Taigi, gyventojai turi pareigą rūšiuoti atliekas, o Savivaldybė privalo užtikrinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimą, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimą.
Požeminių ir pusiau požeminių konteinerių aikštelių vietos yra parenkamos vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-02 įsakymu Nr. 30-1330 ,,Dėl Preliminarios komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo schemos tvirtinimo“ patvirtinta Preliminaria komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo Vilniaus mieste schema (toliau - Schema), kurią parengė Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“ (toliau – SĮ Vilniaus planas). Su schema galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt/aiksteles.
Rengiant schemą buvo vadovaujamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-10-23 įsakymu Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Minimalūs reikalavimai), Lietuvos Respublikos statybos įstatymu Nr. I-1240 patvirtintu 1996 m. kovo 19 d., Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-12 nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ ir kitais galiojančiais teisės aktais.
Paaiškiname, kad kiekvienai aikštelei rengiamas supaprastintas statybos projektas, kuris nustatyta tvarka derinamas. Parenkant pusiau požeminių konteinerių aikštelės vietą vertinami šie faktoriai: aptarnaujamų atliekų turėtojų skaičius pagal susidarančių atliekų kiekį, konteinerių aikštelės pasiekiamumas, maksimalus atstumas nuo atliekų turėtojo iki aikštelės vietos − ne daugiau kaip 100 m, atstumas nuo pastato langų ir durų iki konteinerių aikštelės − ne mažiau kaip 10 m, atstumas nuo vaikų žaidimo aikštelės iki konteinerių aikštelės − ne mažiau kaip 10 m, įrengimo vietoje neturi būti požeminių komunikacijų (šildymo, dujų, nuotekų, elektros ir kiti tinklai), konteinerių aikštelė turi būti pritaikyta žmonėms su negalia ir privažiuoti aptarnaujančiam transportui, maksimaliai stengiamasi išsaugoti esančius medžius. Konteinerių aikštelės įrengiamos tik valstybinėje žemėje.
Vaikų žaidimo aikštelės yra projektuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015-10-30 įsakymu Nr. V-1208 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtintais vaikų žaidimo aikštelių ir patalpų bendraisiais sveikatos saugos reikalavimais, kurių 10 punktas numato, kad žaidimų aikštelės turi būti įrengiamos ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių ir ne arčiau kaip 15 m atstumu nuo automobilių saugyklų ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų. Taip pat Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymu Nr. 705 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ pavirtinimo“ patvirtintomis statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtintomis nuostatomis, kurių 243 punktas numato, kad vaikų žaidimo aikštelė turi būti projektuojama ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir gatvių.
Atsižvelgiant į Jūsų pastabas, kad prie įrengtos pusiau požeminės aikštelės mėtysis šiukšlės, o naktimis bus nešami ir paliekami seni baldai, primename, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-11 sprendimu Nr. 1-445 patvirtintų „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių (toliau - Taisyklės) 71.6, 71.7, 71.8 papunkčiais atliekų turėtojams yra draudžiama: palikti šalia konteinerių bet kokias atliekas, kurias privaloma šalinti konteineriuose, taip pat statybos ir griovimo, didelių gabaritų, tekstilės, pavojingas atliekas, padangas, automobilių ardymo atliekas, kitas neleistinas atliekas; palikti šalia tam skirtų konteinerių dideles, nesuplėšytas, nesulankstytas pakuotes ir pakuočių atliekas, kurias, jeigu jos netelpa į konteinerio angą ir konteineriuose yra vietos, privaloma sulankstyti ar kitaip susmulkinti ir sudėti į konteinerį; kitais būdais teršti konteinerių aikšteles, konteinerių pastatymo vietas. Taip pat Taisyklių 49 punkte nustatyta, kad konteineriai negali būti perpildyti, atliekos pilamos tik iki viršutinio krašto, be kaupo, konteinerių dangčiai turi būti laisvai uždaromi. Atliekos negali būti presuojamos ar grūdamos į konteinerius.
Gyventojai (atliekų turėtojai) siekdami, kad jų gyvenamoji aplinka nebūtų užteršta atliekomis ir būtų išlaikytas estetinis vaizdas turi pareigą siekti mažinti komunalinių atliekų susidarymą, komunalines atliekas rūšiuoti pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, susidariusias komunalines atliekas perduoti savivaldybės vežėjui tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, nepalikti šalia konteinerių jokių atliekų, susidariusias komunalines atliekas rūšiuoti jų susidarymo vietoje pagal jų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis, mesti į atitinkamos paskirties konteinerius, laikytis atliekų rūšiavimo instrukcijų ir rekomendacijų, neatsikratyti atliekų gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose, miškuose ar kitur, naudotis konteinerių objektui priskirtais mišrių komunalinių atliekų konteineriais.
Atliekų turėtojai turi pareigą informuoti savivaldybę ir (arba) savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ ( toliau – SI VASA) apie aplinkos teršimą atliekomis ir (ar) Taisyklių nesilaikymą. Pagal Taisyklių 112 punktą atliekų turėtojams pažeidusiems šių Taisyklių reikalavimus, gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo Nr. XII – 1869 patvirtinto 2015 m. birželio 25 d., 367 straipsnį „Savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas“, kuriuo nustatyta, kad savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 30 iki 140 eurų, o pakartotinai padarytas pažeidimas užtraukia baudą nuo 140 iki 600 eurų.
Paaiškiname, kad pažeidimų nustatymas ir kaltų asmenų patraukimas atsakomybėn priklauso nuo operatyvaus pranešimo apie daromą teisės pažeidimą. Jei pastebėsite galimus pažeidimus, apie tai nedelsiant praneškite Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriui telefonu (8 5) 219 7948 ar elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt, kad Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai, atvykę pagal pranešimą, turėtų galimybę tinkamai surinkti įrodymus apie pažeidimą, nustatyti pažeidimą padariusius asmenis ir patraukti juos atsakomybėn. Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai dirba pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 6.00 iki 23.00 val., penktadieniais nuo 6.00 iki 24.00 val., šeštadieniais nuo 0.00 iki 2.00 val. ir nuo 8.00 iki 24.00 val., sekmadieniais nuo 0.00 iki 2.00 val. ir nuo 8.00 iki 22.00 val.
Atsakydami į Jūsų klausimą, kur dėti žalias atliekas, informuojame, kad Taisyklių 77 punktas nustato, kad individualių namų valdų savininkai ir juridiniai asmenys, veikiantys ne daugiabučio gyvenamojo namo patalpose, susidariusias medžių, krūmų genėjimo atliekas, nušienautą žolę, lapus, gėles, medienos drožles ir kitas augmenijos atliekas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje.
Paaiškiname, kad atliekų turėtojai, kurie turi galimybes tokias atliekas kompostuoti savo valdomo žemės sklypo ribose, turi tai daryti kompostavimo dėžėje, specialiai tam skirtoje vietoje ar, esant galimybei, bendruose kelių atliekų turėtojų bendrai valdomuose kompostavimo įrenginiuose su kitomis rekomenduojamomis kompostuoti atliekomis. Atliekų turėtojai, kurie neturi galimybių tokias atliekas kompostuoti savo valdomo žemės sklypo ribose, šias atskirtas atliekas privalo pristatyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles arba užsakyti mokamą paslaugą pas bet kurį Vilniaus mieste veikiantį šių atliekų tvarkytoją.
Dėl žaliųjų atliekų (lapai, žolė, šienas, ravėjimo atliekos, velėna, šakos) pridavimo galima kreiptis į įmonę UAB „Juknevičiaus kompostas“. Įmonės kontaktinis tel. Nr. 8 521 52159, buveinės adresas Liepkalnio g. 172, Vilnius.
0
 • E50-57844/20(3.2.6E-UK2)
  Aplinkos tvarkymas
  Laba diena, Norėčiau sužinoti, kas Vilniuje projektuoja vaikų žaidimo aikšteles ir požeminius konteinerius.Kai stovėjo konteineriai, tai jie buvo statomi toliau nuo namų prie...
  Išnagrinėta Žirmūnų g. 23, Vilnius 09102
  2020-09-04 09:21:50
 • E50-57843/20(3.2.2E-UK5)
  Eismo organizavimas
  Stotelėje "Karoliniškės" (į Lazdynų pusę), prie "Norfos" neveikia eismo tablo.
  Išnagrinėta L. Asanavičiūtės g. 29, Vilnius 04318
  2020-09-04 09:14:34
 • E50-57853/20(3.2.6E-UK2)
  Aplinkos tvarkymas
  Prasome isvezti.
  Išnagrinėta Kalvarijų g. 198, Vilnius 08201, Lithuania
  2020-09-04 09:14:06
 • E50-57841/20(3.2.49E-UK5)
  Dviračių takų problemos
  Po avarijos liko daug nesutvarkytų stiklų.
  Išnagrinėta Sietyno st., Vilnius 04341, Lithuania
  2020-09-04 08:57:11
 • E50-57842/20(3.2.12E-SM4)
  Tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas
  Šalia esančios statybos labai užteršia Rinktinės gatvės pradžią. Reikėtų labiau valyti gatvę. Ačiū
  Išnagrinėta Rinktinės g. 3, Vilnius 09234, Lithuania
  2020-09-04 08:44:25
 • 160175
  Transporto priemonių stovėjimo tvarkos pažeidimai
  Išnagrinėta Įsruties g. 6, Vilnius 06218, Lietuva
  2020-09-04 08:39:56
 • 160174
  Transporto priemonių stovėjimo tvarkos pažeidimai
  Išnagrinėta Įsruties g. 6, Vilnius 06218, Lietuva
  2020-09-04 08:35:39